Posted on Updated on

JAVNA RASPRAVA O NACRTU “STRATEGIJE RAZVOJA ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA 2015-2020”

U skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja Javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12), Ministarstvo ekonomije-Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća pokreće

JAVNU RASPRAVU O NACRTU »STRATEGIJE RAZVOJA ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA2015-2020«

Cilj Javne rasprave je da omogući uključivanje stručne i šire javnosti u razmatranje nacrta »Strategije razvoja ženskog preduzetništva 2015-2020«, kako bi dali svoj doprinos donošenju što kvalitetnijeg strateškog dokumenta.

PROGRAM RASPRAVE:

1. Javna rasprava će trajati 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva sa Programom javne rasprave u dnevnom listu „Pobjeda“, na internet stranici Ministarstva ekonomije-Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzećawww.nasme.me, i na portalu e-Uprave www.euprava.me, odnosno do 11.juna 2015. godine.

2.Kako bi se omogućio optimalan uvid i davanje prijedloga, komentara i sugestija, Nacrt »Strategije razvoja ženskog preduzetništva  2015-2020«će biti dostupan tokom cijelog trajanja Javne raspave u Ministarstvu ekonomije-Direkciji za razvoj malih i srednjih preduzeća. Prijedlozi i sugestije na Nacrt dokumenta mogu se dostaviti na e-mail:ana.sebek@nasme.me ili direkcija@nasme.me pisanim putem na arhivu Ministarstva ekonomije-Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća, Rimski trg 46, IV sprat, 81000 Podgorica.

3. U procesu Javne rasprave biće organizovan  Okrugli sto u:

Podgorici, 4. juna 2015. godine, od 10.30-13.30h, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, IV proleterske brigade 19

4. Pozivaju se građani, stručne i naučne domaće i međunarodne institucije, državni organi, poslovne asocijacije, mala i srednja preduzeća, nevladine organizacije, mediji i druge zainteresovane organizacije da se uključe u Javnu raspravu i daju svoje prijedloge, komentare i sugestije na tekst Nacrta »Strategije razvoja ženskog preduzetništva  2015-2020«.