Usluge za članstvo

Informaciona tehnologija stvorila je uslove za globalizaciju poslovanja. Glavni cilj postao je da se, bez obzira na geografske distance, što brže i efikasnije povežu klijenti i tokovi informacija. U uslovima vrlo jake konkurencije, organizacije su pod stalnim pritiskom da zadrže korisnike svojih usluga, smanje troškove i koriste tehnologiju kao izvor konkurentske prednosti. Internet je danas najpopularniji medij za komunikaciju i prenos informacija.

Internet sajt je izuzetan marketinški kanal. Ukoliko ste skoncentrizani samo na  lokalni biznis, internet je i u tim slučajevima  prvo mesto gde će Vas većina ljudi tražiti. U slučajevima kada vaš proizvod i uslugu neko traži preko preko interneta, a vi nemate web sajt tada će Vaš potencijalni klijent naći nekog drugog. Internet marketing je važan dio Vašeg odnosa sa klijentima i umnogome smanuje troškove poslovanja. Učlanjenjem u  PRIVREDNI KLUBA CETINJA postaćete dio uspješnog tima preduzetnika a mi ćemo učinjeti sve da postavljanjem prezentacije vaše firme  na sajtu privrednog  kluba, predstavimo vaše preduzeće na najbolji način, a na taj način i približimo potencijalnim kupcima-partnerima.

 

Saradnja s državnim organima u procesu pripremanja i usvajanja zakonske regulative

– Informisanje nadležnih tijela na nivou Prijestonice, o rezultatima i teškoćama u poslovanju članova,

kako bi se informacije koristile za donošenje odgovarajućih mjera u području tekuće ekonomske i

razvojne politike,

– Saradnja s nadležnim organima u Prijestonici, nadležnim državnim organima na donošenju propisa i

mjera od interesa za članove,

– Evaluacija primjene zakonske regulative koja reguliše poslovanje članova Kluba, te predlaganje

mjera za njeno poboljšanje;

– Zastupanje interesa članova pred tijelima, u komorama i drugim asocijacijama,

– Praćenje propisa i mjera koje se odnose na izvozno – uvoznu politiku i dr. i informiranje članova o

njihovom sadržaju,

– Promovisanje saradnje među članovima;

– Uzajamna saradnja članova Kluba s ciljem zajedničkog nastupa, primjene dobrih poslovnih običaja i

sprečavanja nelojalne konkurencije.